Αθήνα, 21 Μαΐου 2018.   H SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, επενδύει σταθερά στην εξέλιξη των προϊόντων λογισμικού που διαθέτει, στοχεύοντας στο συνεχή εκσυγχρονισμό τους και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  Οι εφαρμογές της SingularLogic, από τον σχεδιασμό τους διαθέτουν ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας, δυνατότητες ελέγχου και διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα.  

Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του GDPR, η SingularLogic ενισχύει περαιτέρω τις εφαρμογές της που αφορούν στα συστήματα ERP, CRM, Retail, Hospitality, Εμπορικές και Λογιστικές εφαρμογές και εφαρμογές Ανθρώπινου Δυναμικού με το υποσύστημα Advanced Security. Το υποσύστημα βοηθά τις χιλιάδες επιχειρήσεις πελάτες της, να επιτύχουν αξιόπιστη διαχείριση και έλεγχο των δεδομένων τους, καθώς και να διαμορφώσουν τις διαδικασίες τους ευκολότερα, σύμφωνα με τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR. 

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR- General Data Protection Regulation) στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, κάτω από ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη.  Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα στην Ευρώπη ή συναλλάσσονται με Ευρωπαίους πολίτες, υπόκεινται στον Κανονισμό. 

Ο Κανονισμός GDPR τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό επιφέρει κυρώσεις, ενώ σε σοβαρές παραβάσεις οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να επιβάλουν στις επιχειρήσεις πρόστιμα ύψους έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή 20.000.000 €, ανάλογα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο.

 H SingularLogic επενδύει σταθερά στην εξέλιξη των προϊόντων λογισμικού που διαθέτει, στοχεύοντας στο συνεχή εκσυγχρονισμό τους και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες εκδόσεις των προϊόντων λογισμικού της SingularLogic ενισχύονται με το υποσύστημα Advanced Security, το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR, καθώς επιτρέπει τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση, την ανωνυμοποίηση και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στο λογισμικό.