Οι πελάτες με συμβόλαιο υποστήριξης από την Account Systems μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της εταιρείας και να συνδέονται με το αντίστοιχο Τμήμα Υποστήριξης. Σε περίπτωση νέου πελάτη ή πελάτη εκτός συμβολαίου υποστήριξης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία και να ζητάτε να σας καλέσει τεχνικός από το αντίστοιχο τμήμα.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης της Account Systems έχουν πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000.Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα. Πρόκειται για μια μέθοδο ολοκληρωμένη, αποτελούμενη από πλήρη στάδια, που καλύπτει τη διαχείριση έργου, τον έλεγχο ποιότητας και την υλοποίηση του έργου. Κάθε πελάτης της Account Systems έχει στη διάθεσή του μια σειρά πιστοποιημένων υπηρεσιών που διασφαλίζουν την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των συστημάτων του και την αποδοτική εκμετάλλευση της επένδυσής του.